Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Wij hebben een groot vertrouwen in alle goedheid van onze gebruikers, maar willen met deze algemene voorwaarden onrechtmatig gebruik van Corona Sucks voorkomen. Het platform coronasucks.nl is geïnitieerd, wordt beheerd en is onderdeel van Textieldrukkerij Amsterdam BV. Als handelsnaam is deze toegevoegd aan Textieldrukkerij Amsterdam, bekend onder KVK-nummer: 68440286. Gevestigd op Grasweg 48, 1031 HX in Amsterdam

Corona Sucks is een platform die door meerdere doelgroepen gebruikt wordt. We verdelen 2 belangrijke gebruikers in:

De Ondernemer/Vereniging/particulier – te vermelden als de Campagnevoerder

De donateur – te vermelden als de Donateur

In deze algemene voorwaarden van Corona Sucks worden beide gebruikers gezamenlijk, maar ook specifiek per gebruikersgroep aangesproken.

Textieldrukkerij Amsterdam B.V. heeft dit platform Corona Sucks speciaal opgezet om online de mogelijkheid te bieden aan Donateuren om een donatie te doen. In ruil voor die donatie ontvangt deze persoon een T-shirt. Dit T-shirts wordt in samenspraak met de Campagnevoerder samengesteld en in zijn/haar (sociale) netwerk gepromoot.

We bieden Corona Sucks aan onder deze Algemene Voorwaarden. Hieronder vallen tevens onze privacy policy voor alle gebruikers en het beleid voor aanvaardbaar gebruik voor de Campagnevoerders. Speciaal voor de campagnes waarin er een eigen ontwerp op het shirt gewenst wordt.

Wanneer je niet akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden mag je niet deelnemen aan Corona Sucks

Corona Sucks voor alle gebruikers
Algemene praktijken en instructies voor het gebruik: In verband met jouw deelname aan Corona Sucks dien je alle instructies die je van Corona Sucks krijgt op te volgen. Corona Sucks kan algemene praktijken en beperkingen instellen met betrekking tot het gebruik van Corona Sucks. Corona Sucks behoudt zich het recht voor om deze instructies, algemene praktijken en beperkingen te allen tijde, naar eigen goeddunken en met of zonder kennisgeving te wijzigen. Deze algemene voorwaarden en de privacy policy vormen de volledige overeenkomst tussen jou en Corona Sucks en zijn van toepassing op jouw gebruik van campagnes die Corona Sucks aanbiedt. Ze vervangen alle eerdere overeenkomsten tussen jou en Corona Sucks.

Door jou verstrekte gegevens: Voor bepaalde functies van de Corona Sucks is registratie nodig. Als jij je registreert, stem je ermee in om correcte, actuele en complete informatie over jezelf te verstrekken. De registratiegegevens en persoonlijke informatie over jou worden beheerd volgens onze privacy policy.

Leeftijdsgrens: Als je jonger bent dan 13 jaar, mag je niet deelnemen als donateur. Als je jonger bent dan 18 jaar, mag je Corona Sucks uitsluitend gebruiken met toestemming van je ouders of voogd. Als je een campagne wilt starten, moet je minimaal 16 jaar zijn.

Toepasselijke wetgeving: In verband met jouw deelname/gebruik van Corona Sucks, moet je voldoen aan alle wetten, voorschriften en industrienormen die van toepassing zijn. Artikel 21: Toepasselijk recht – de overeenkomst tussen Corona Sucks en alle gebruikers wordt beheerst door het Nederlandse recht.

Sociale netwerkdiensten: Om promotie te maken voor Corona Sucks zal er ook gebruikt maken van sociale netwerkdiensten van derden, zoals Facebook, Instagram, Twitter, of overige Sociale Media mogelijkheden.

Corona Sucks maakt mede gebruik voor eigen promotie van sociale netwerkdiensten en zal ook Corona Sucks Campagnevoerders adviseren en aanmoedigen deze diensten te gebruiken. Een sociale ‘post’ kan meerdere malen gedeeld worden, houd er rekening mee dat Corona Sucks geen controle heeft over de manier waarop sociale netwerkdiensten jouw gegevens gebruiken, opslaan en openbaar maken. Bestudeer hun beleid om inzicht te krijgen in de manier waarop zij omgaan met privacy en inhoud. Corona Sucks heeft ook geen controle over deze inhoud die via een sociale netwerkdienst toegankelijk wordt. Corona Sucks is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de handelingen of nalatigheid van de sociale netwerkdiensten.

Eigendomsrechten van Corona Sucks: Corona Sucks gebruikt afbeeldingen, illustraties, lettertypes en andere inhoud of kenmerken, die beschermd zijn volgens de wet- en regelgeving voor intellectueel eigendom. Je belooft dat je Corona Sucks of de inhoud ervan niet zal wijzigen, kopiëren, framen, verhuren, leasen, verkopen, verspreiden of gebruiken om een afgeleid product te maken, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van Corona Sucks.

Het is ten strengste verboden om Corona Sucks of de inhoud ervan op een andere manier te gebruiken dan hierin specifiek is toegestaan. Alle rechten die hierin uitdrukkelijk worden verleend zijn voorbehouden aan Corona Sucks.

De naam en logo’s van Corona Sucks zijn handelsmerken van Textieldrukkerij Amsterdam B.V. De namen en logo’s van andere bedrijven, producten en services die Corona Sucks gebruikt en toont kunnen handels- of servicemerken van de respectievelijke eigenaars zijn. Deze kunnen Corona Sucks al of niet steunen of erbij aangesloten of ermee verbonden zijn. Niets in deze algemene voorwaarden mag worden beschouwd als het verlenen van een licentie of gebruiksrecht om een van de Corona Sucks handelsmerken te gebruiken die op de Corona Sucks site worden getoond, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming voor elk individueel geval. Alle goodwill die voortkomt uit het gebruik van de Corona Sucks handelsmerken komt uitsluitend toe aan Corona Sucks.

Websites van derden: Corona Sucks zal via websites van derden toegankelijk worden. Een eerste voorbeeld: In navolging van een campagne is het logisch, dat er een toegang/link naar Corona Sucks op de website van de Campagnevoerder te vinden is. Corona Sucks heeft geen controle over deze websites en middelen en is dan ook niet verantwoordelijk voor dergelijke sites en middelen en onderschrijft deze niet. Corona Sucks is niet direct of indirect verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele schade of verliezen veroorzaakt door of naar verluidt veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of vertrouwen op eventuele inhoud, evenementen, goederen of diensten die op of via een dergelijke site of middel beschikbaar zijn. Eventuele transacties tussen jou en derden, die je hebt gevonden toen je deelnam aan Corona Sucks zijn een zaak tussen jou en de derde partij. Je gaat ermee akkoord dat Corona Sucks niet aansprakelijk is voor eventuele verliezen of claims die jij op die derde partij hebt.

Afwijzing van garanties: Jouw deelname aan Corona Sucks is voor eigen risico. Alle deelname aan Corona Sucks wordt verstrekt op basis van de huidige situatie en beschikbaarheid. Corona Sucks wijst met betrekking tot alle campagnes, artikelen of services uitdrukkelijk alle garanties van de hand, zowel expliciet, impliciet als wettelijk bepaald, met inbegrip van impliciete garanties van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, aanspraken of niet-schending.

Beëindiging: Corona Sucks kan een campagne of jouw deelname aan Corona Sucks naar eigen goeddunken schorsen of beëindigen en de inhoud van Corona Sucks om welke reden dan ook verwijderen en vernietigen. Verder ga je ermee akkoord dat Corona Sucks niet aansprakelijk is tegenover jou of een derde partij voor de eventuele beëindiging van jouw deelname aan Corona Sucks.

Relatie: Elke partij is een zelfstandige contractant voor de uitvoering van alle onderdelen van deze algemene voorwaarden. Elke partij is alleen verantwoordelijk voor alle eigen medewerkers en agenten en alle arbeidskosten en onkosten en voor alle claims, risico’s en schade of schulden, welke dan ook, die kunnen voortvloeien uit de activiteiten van die partij, diens medewerkers of agenten, bij het verrichten van handelingen in het kader van deze servicevoorwaarden. Je bent niet bevoegd om verplichtingen aan te gaan namens Corona Sucks en mag dit niet proberen of impliceren dat je hiertoe gerechtigd bent.

Corona Sucks voor alle Campagnevoerders:
De onderneming moet ingeschreven zijn in het KVK-handelsregister en de contactpersoon van deze onderneming (degene die zich inschrijft voor een campagne) dient aantoonbaar de eigenaar of de door de eigenaar aangewezen verantwoordelijke medewerker binnen deze onderneming te zijn. Particulieren moeten in Nederland belastingplichtig zijn.
De ondernemer meldt zich bij Corona Sucks aan d.m.v het invullen van een online aanmeldformulier. De promotie-actie van de Campagnevoerder noemen wij een campagne en zal een afgesproken periode online zijn. Na aanmelding zijn er belangrijke zaken tussen Corona Sucks en de ondernemer te overleggen, af te spreken en vast te leggen:

– De planning; Wanneer gaat de campagne starten?

– De vormgeving: Het ontwerp van het shirt en de kleur van het shirt worden in een campagnesamenvatting als digitaal voorbeeld gestuurd. Wij ontvangen een akkoord op dit bestelformulier in de mail.

– De mogelijke opbrengst. De Campagnevoerder ontvangt een overzicht in een staffel van het aantal gepromote shirts en de daarbij behorende opbrengst. Het werkelijke bedrag zal pas bij het sluiten van de campagne bekend worden. Voor dat behaalde bedrag ontvangt Corona Sucks een factuur. Dit bedrag is excl. BTW. De onderneming die de campagne voert is verantwoordelijk voor de fiscale afhandeling van dit ontvangen bedrag.

Middels Corona Sucks kunnen campagnes gecreëerd worden. Hieronder worden enkele specifieke verplichtingen met betrekking tot het opstarten van een campagne vermeld. Al naargelang een campagne in strijd is met deze algemene voorwaarden kunnen wij naar eigen goeddunken besluiten om de campagne te beëindigen, uit te stellen of te wijzigen.

Jouw recht om een campagne te voeren: Als je samen met Corona Sucks een campagne creëert, verklaar jij dat je de eigenaar of licentiehouder bent van alle handelsmerken: auteursrechten, publicatierechten en overige intellectuele eigendomsrechten of andere eigendomsrechten die nodig zijn om de campagne te creëren en uit te voeren (campagnerechten). Hieronder vallen ook alle rechten met betrekking tot de naam, beschrijving, afbeeldingen, tekst of URL die voor de campagne is gebruikt. Desgevraagd zal je Corona Sucks bewijs overleggen over jouw campagnerechten.

Corona Sucks claimt geen eigendomsrechten op de inhoud die jij uploadt naar de Corona Sucks-site. Zorg dat je van al je werk kopieën bewaart. Corona Sucks is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het verwijderen of niet opslaan van inhoud of gegevens die zijn ge-upload naar Corona Sucks.

Corona Sucks is houder van alle eigendomsrechten op alle ontwerpen die zijn gecreëerd door Corona Sucks ontwerpers. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Corona Sucks mag je deze niet gebruiken voor andere doeleinden dan jouw campagne met Corona Sucks.

Voor de uitvoering en productie van jouw campagne en voor het adverteren van Corona Sucks in door Corona Sucks gekozen media, verleen je Corona Sucks hierbij een niet-exclusieve, overdraagbare, sublicentieerbare toestemming in het kader van jouw campagnerechten om de inhoud die jij naar de Corona Sucks uploadt (inclusief alle bijbehorende afbeeldingen, tekst, inhoud en informatie) te kopiëren, weer te geven en te verspreiden.

Kwaliteit van afbeeldingen en aanbiedingen: Elke campagne moet aan redelijke productienormen voldoen (dat wil zeggen een campagne mag nooit een afbeelding van slechte kwaliteit bevatten die niet goed kan worden afgedrukt). Al je advertenties of beschrijvingen van de aanbiedingen, met inbegrip van inhoud die je naar Corona Sucks hebt ge-upload, moet juist en correct zijn en mag geen inhoud bevatten die betrekking heeft op activiteiten, evenementen, producten, services of aanbiedingen die niet met Corona Sucks verbonden zijn.

Aanvaardbaar gebruik; onschendbaarheid: Op jouw gebruik van Corona Sucks, inclusief de creatie en uitvoering van productcampagnes, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing (inclusief de privacy policy en het beleid voor aanvaardbaar gebruik). Voor zover een campagne ons beleid voor aanvaardbaar gebruik of een ander onderdeel van deze voorwaarden schendt of wordt verondersteld te schenden, ga je ermee akkoord dat Corona Sucks naast andere maatregelen het recht heeft om eventuele opbrengsten van de campagne in te houden en een andere bestemming te geven. In basis is ben jij, de Campagnevoerder zelf het goede doel, echter blijkt ten tijde van het lopen van de campagne dat er slechte intenties achter jouw deelname zitten, dan kan Corona Sucks daar bovengenoemde maatregelen voor nemen.

Geschillen tussen partners: Als je met andere personen aan jouw campagne werkt, en er een geschil ontstaat tussen jou en je partners, heeft Corona Sucks het recht om alleen te handelen met de oorspronkelijk geregistreerde persoon, zelfs wanneer Corona Sucks op de hoogte is gesteld van dit geschil. Corona Sucks mag eventueel ook, naar eigen goeddunken, betalingen vasthouden totdat het geschil is opgelost.

Klachten over intellectuele eigendom
Corona Sucks neemt meldingen van schendingen serieus. Je begrijpt dat Corona Sucks jouw campagne naar eigen goeddunken kan beëindigen of uitstellen, wanneer Corona Sucks een klacht of melding ontvangt dat in jouw campagne ongeoorloofd gebruik is gemaakt van de rechten van derden. Je begrijpt ook dat Corona Sucks jouw contactgegevens kan doorgeven aan een derde partij die voldoende onderbouwt dat er inbreuk is gemaakt op zijn rechten.

Corona Sucks voor alle donateurs
Donatie: Als je een campagne steunt door een betaling te doen, dan verstrek je daarmee gegevens voor het afschrijven van deze donatie. Je verklaart tegenover Corona Sucks dat die gegevens juist zijn en dat jij gemachtigd bent om die donatie te doen.

Verlies: De eigendom en het risico bij verlies voor alle artikelen die je hebt besteld, worden naar jou overgedragen zodra wij de artikelen afleveren bij de transporteur.

Retourneren: Hiermee bevestigt je, willens en wetens, dat de producten die via Corona Sucks besteld worden, door de Campagnevoerder op maat gemaakt zijn. Met uitzondering van/bij ernstige fabricagefouten, is er geen recht om welke bestelling dan ook te annuleren of te retourneren. Alle bestellingen en de daar bijbehorende donatie aan de door jouw gekozen campagne zijn definitief.

Indien er sprake is van een ondeugdelijk gefabriceerd shirt of andere onvergetelijke productiefouten, dan kan er een melding worden gemaakt door contact met ons op te nemen en zullen wij deze melding serieus nemen.